Wet en regelgeving

Wet en regelgeving

Inzet van arbeidskrachten is gekoppeld aan regelgeving die nageleefd dient te worden. Denk hierbij aan de Wet Keten en Aansprakelijkheid, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Inleners Aansprakelijkheid, Wet Arbeid Vreemdelingen en Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

GoWorkforce werkt samen met de Juridische afdeling van Boels Verhuur. Deze ondersteunen GoWorkforce waardoor de regelgeving ten alle tijden nageleefd kan worden in de software en volledig up to date is. Hierdoor is niet alleen het systeem van GoWorkforce kloppend met de nieuwste regel/wetgeving, maar ook alle organisaties en bedrijven die zich koppelen aan GoWorkforce. Hierdoor heb je als bedrijf zijnde de zekerheid van een kloppende documentatie en administratie.

Benieuwd met welke wetten wij ondersteuning kunnen geven? Lees hieronder dan verder.


Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet legt regels vast voor arbeids- en rusttijden van werknemers. Het doel van de Arbeidstijdenwet komt deels overeen met het doel van de Arbeidsomstandighedenwet. Beide zorgen voor de veiligheidgezondheid en het welzijn van werknemers op hun werkplek. Een tweede doelstelling van de Arbeidstijdenwet is het voor werknemers makkelijker maken om arbeid te combineren met zorgtaken of andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid. De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers in het bedrijfsleven en bij de overheid,  inclusief stagiaires en uitzendkrachten. Soms geldt de wet ook voor zelfstandigen.

Wet DBA en de modelovereenkomst
De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (verklaring arbeidsrelatie). De wet DBA is er om jou zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die ze aangaan. De wet DBA heeft helaas niet de duidelijkheid gebracht die ervan verwacht werd. De wet is en blijft desalniettemin van kracht, maar wordt tot 1 januari 2021 niet volledig gehandhaafd. Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving. Deze nieuwe regelgeving wordt niet voor 2021 verwacht.

Ketenaansprakelijkhied (WKA) en inlenersaansprakelijkheid
De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
De WAV regelt de voorwaarden waaronder een werkgever de vreemdeling met een nationaliteit van buiten de EER en Zwitserland wél in Nederland mag inzetten. Wanneer een werkgever een vreemdeling arbeid laat verrichten zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, riskeert hij/zij een boete. Deze voorwaarden zien toe op het aanvragen van een TWV of een GVVA. Let op: de WAV geldt niet alleen voor werkgevers, maar ook voor particulieren.

Het is niet toegestaan om buitenlandse arbeidskrachten die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) arbeid te laten verrichten.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Waadi staat voor Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De Waadi beschermt werknemers tegen uitbuiting door malafide uitzendbureaus. De Waadi regelt o.a. de beloning van uitzendkrachten. In de Waadi is tevens een verbod opgenomen om uitzendkrachten te leveren aan een bedrijf waar gestaakt wordt (onderkruipersverbod).